02.08.2019.
Распоред припремне наставе и полагања поправних и разредних испита
више о томе...

27.05.2019.
Еразмус + пројекат КА101 Пољопривредно – хемијске школе ''Др Ђорђе Радић''
више о томе...

19.04.2019.
Средњошколци укрстили аргументе
више о томе...

OСТАЛЕ ВЕСТИ >>>

 
| педагошка служба |   | тимови   | радионице |   | инострана сарадња |


ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ШКОЛЕ

Допринос у  успешном функционисању наше школе пружа и педагошка служба. Школски педагози својим стручним радом доприносе унапређивању васпитно-образовног рада школе и остваривања циљева и задатака предвиђених планом и програмом као и Годишњим и Школским програмом школе. Педагошка служба учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе. Заједно са наставницима  и одељењским старешинама прати и подстиче развој ученика.
Рад ове службе се одвија кроз следеће активности:

Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

- помоћ у организацији такмичења, допунске,додатне наставе и др.
- помоћ наставницима, поготово приправницима у планирању наставних садржаја·  учешће у планирању и реализацији Годишњег програма рада школе, Школског   развојног плана и Школског програма
- унапређивање васпитног рада школе, посебно васпитног рада у одељенским заједницимаРад са ученицима:

·  саветодавни рад са ученицима
·  саветодавни рад у области професионалне оријентације
·  пружање одговарајуће помоћи ученицима у формирању и активностима Ученичког парламента
·  решавање актуелних наставних проблема
·  рад са ученицима који су имали специфичне потребе (да побољшају успех и усвоје методе учења, да се професионално оријентишу,

- Оснаживање Ђачког парламента
- Реализација радионица из програма репродуктивног здравља, рационализације учења, медијације, ненасилне комуникације
- Оснаживање и обука Вршњачког тима

     

Рад са наставницима и одељенским старешинама:

·  помоћ у реализацији наставног градива кроз размену о начину реализације
·  решавање специфичних васпитних проблема
·  помоћ у организацији часа, такмичења
·  решавање проблема објективног начина испитивања и оцењивања ученика
- Помоћ приправницима у остваривању задатака програма увођења приправника у самостални васпитно-образовни радРад са родитељима:

·  индивидуални рад са родитељима чија деца имају одређене развојне тешкоће
- рад са родитељима на унапређивању породичног васпитања
- укључивање у рад Савета родитељаРад у стручним органима:

- учешће у раду Одељенских већа
- Учешће у раду Педагошког колегијума
- учешће у раду Наставничког већаАналитичко-истраживачки рад:

- истраживање о социјалном статусу ученика
- акциона истраживања везана за подручја рада школе
- Самовредновање  рада школе


Педагошка служба укључена је у рад тимова,  често координира и иницира рад тимова задужених за развој школе.


назад на врх стране
 

poljoprivredno hemijska skola kraljevo ratarica.edu.rs zemljotres 2010 Djordje Radic