11.10.2019.
Erasmus+ пројекат КА101 „Освести се природа те чека“
Акција “Oчистимо реке Србије“
више о томе...

3.10.2019.
Представљање пројекта „Освести се природа те чека“ на сајму EcoFair 2019.
више о томе...

20.06.2019.
Erasmus+ пројекат КА101 „Освести се природа те чека“
Активност: Учимо у природи (излет у СРП „Гоч-Гвоздац“)
више о томе...

OСТАЛЕ ВЕСТИ >>>

 
| историјат |   | школски простор |   | распоред рада |   | актуелности |


ШКОЛСКИ ПРОСТОР


За реализацију васпитно-образовних садржаја школа користи сопствену школску зграду, школско двориште са спортским полигоном (за мале спортове), шkoлску економију за реализацију практичне наставе, блок наставе за одређен број образовних профила- подручја рада.

Школска зграда је подигнута 1926. године и намењена је за потребе наставе пољопривредних стручњака. Зграда је адаптирана 1977.год. и уведено је централно грејање, тако да је зграда оспособљена за рад како у летњем тако и у зимском периоду. Загревање се врши одвођење топле воде преко топловода од котларнице из зграде Основне школе ''Браћа Вилотијевић" до подстанице у овој згради.

Школски простор је распоређен на: учионице, кабинете, лабораторије, сале, административне просторије, помоћне просторије, санитарни чвор, ходнике и холове и три нивоа: сутерен, приземље и спрат. Кабинети и лабораторије груписани су према специфичности подручја рада и занимања  у појединим деловима зграде и дати су у прегледу.
У холу у приземљу смештене су наменске просторије: школска библиотека, секретаријат школе, рачуноводство и канцеларије директора, помоћника директора и педагога.

На школској економији има укупно 10 зграда. У згради која је топлпводом повезана са Основном школом смештена је машинска радионица. У продужетку су учионице за припрему, учионица практичне наставе за ратарство, гаража као и ветеринарска амбуланта. У осталим зградама смештени су: стаја за говеда, узгој свиња, узгој телади, гаража, магацини и слично. Школска економија располаже и пијаћом водом, инсталацијама  у стаји за стоку, уређајима за прање возила, инсталацијама за струју и прикључке за машине, радионицом за обраду дрвета, метала,сеником, магацинима за гориво, мазиво, сточну храну итд.

Школска библиотека располаже са 17.500 књига, примерака  по плановима и програмима од  I-IV разреда, kao и других наслова белетристике и друго.
Поред књижног фонда библиотека чува главне књиге свих врста испита, разредне књиге и другу педагошку документацију трајне вредности. Организује књижевне вечери и значајне сусрете и изложбе поводом значајних датума и води евиденцију за летопис школе.

Преглед школског простора

СПРАТ

- број     1- воћарско-виноградарски кабинет     
72,00 m2
- број     2 - ратарски кабинет
72,00 m2
- број     3 - учионица мања                                                    
31,82 m2
- број     4 - учионица класична                                             
51,00 m2
- број     5 - специјализована учионица (страни језик)  
51,00 m2
- информатичка припремна просторија за наставнике
24,00 m2
- број     6 - специјализована учионица (информатика)
51,00 m2
- број     7 - кабинет информатике                                         
72,00 m2
- наставничка канцеларија
72,00 m2
- број    8 - специјализована учионица (српски језик)     
51,00 m2
- број    9 - специјализована учионица (математика)              
51,00 m2
- број   10 – кабинет машинских елемената, техничког цртања
72,00 m2
- број   11 – учионица мања            
31,82 m2 
- број   12 – учионица за физику                                                    
57,00 m2
СВЕГА
759,64m2


ПРИЗЕМЉЕ 

- број    13- учионица за прехрамбену групу предмета                                          
57,00m2
- број    14 - лабораторија за хемију                              
72,00m2
Магацин
31,20m2
- број    15 - специјализована учионица за хемију                            
51,00m2
- број    16 - специјална учионица за хемијску групу предмета           
51,00m2
Канцеларија директора школе                  
24,00m2
Канцеларија секретара школе                   
21,00m2
Библиотека                                                 
72,00m2
Рачуноводство                       
51,00m2
Канцеларија помоћника директора                                                     
18,00m2
Канцеларија педагога                                                     
25,00m2
- број   19 - сточарско – ветеринаски кабинет           
72,00m2
- број   20 - кабинет биологије                                      
57,00m2
- број   21- учионица мања                                            
31,40m2
СВЕГА
665,60m2


СУТЕРЕН

- број 22 - учионица                               
42,75m2
- број 23 - учионица                       
70,00m2
Радионица за домаре                                  
26,80m2
Сала за друштвене активности (свечана сала)                 
126,00m2
Просторија за помоћно особље                  
20,00m2
Друштвене просторије                                
20,00m2
Магацин                                                       
20,00m2
Зубна амбуланта                                          
24,00m2
Сала за физичко васпитање
126,00m2
Кабинет за хемију
66,00m2
Припремна просторија за физичко васпитање
51,00m2
Свлачионица
43,00m2
СВЕГА
600,95m2

Ходници + холови                                         
865,00m2
СВЕГА ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ:
2.894,00m2


ПРОСТОР ВАН ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ - ЕКОНОМИЈА

- радионица за машине, моторе и тракторе                 
150,00m2
- кабинет за механизацију                                   
72,00m2
- припрема                                     
16,00m2
- ученичка радионица за механизацију                   
56,00m2
- лабораторија за млекарство                                        
16,00m2
- ветеринарска амбуланта и хирушки кабинет            
50,00m2
- просторија за радно особље                                        
9,00m2
- остале радионице: за испитивање мотора, алатница,
ковачница, столарска радионица, пинтерска радионица
318,00m2
- магацини: за гориво, репроматеријал, хемијска средства, и
ђубрива
21,50m2
- стаја за говеда, за свиње, за живине, за коње, за овце,
просторија за справљање сточне хране
976,00m2
- гараже, покривене, за чување машина и друге просторије за
остале намене
---
СВЕГА :
1934,50m2

ПРОСТОРИЈА УКУПНО НА ПАРНО ГРЕЈАЊЕ  
3.132,19m2
ПРОСТОРИЈА НА ЧВРСТО ГРЕЈАЊЕ                  
255,00m2


РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОСТОРА

- КАБИНЕТА
9
- СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ  УЧИОНИЦА
8
- УЧИОНИЦА  ОПШТЕ  НАМЕНЕ
5
- ЛАБОРАТОРИЈА
2
- СВЕЧАНА САЛА
1
- РАДИОНИЦА  ЗА  МАШИНЕ
1
- ФИСКУЛТУРНИХ  САЛА
1

Фајл за преузимање:
СТРУКТУРА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2008/2009. ГОДИНЕназад на врх стране
 

poljoprivredno hemijska skola kraljevo ratarica.edu.rs zemljotres 2010 Djordje Radic